หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาไทย) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Online วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาไทย) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Online วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาไทย) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมแนะนำเว็บไซต์ วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ ในรูปแบบ Online เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.