หน้าแรก
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะและของเสีย ณ โรงอาหารกลาง อาคาร 40 ปี มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะและของเสีย ณ โรงอาหารกลาง อาคาร 40 ปี มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะ ในโครงการจัดการขยะและของเสีย เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ โรงอาหารกลาง อาคาร 40 ปี มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การประหยัดทรัพยากรน้ำและไฟฟ้า และแนะนำเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ทั้งยังได้แจกสติกเกอร์รณรงค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นอย่างมาก