หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

อาจารย์ ดร.วีรยา เอี่ยมฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เข้าอบรม เรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 พร้อมเยี่ยมชมมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
โดย คุณนภัสสร สุขศิริสันต์ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ วิทยากร