หน้าแรก
คณะเยี่ยมชมชาวมาเลเซีย (The Visit of Ministry of Malaysian Higher Education Delegation) เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.

คณะเยี่ยมชมชาวมาเลเซีย (The Visit of Ministry of Malaysian Higher Education Delegation) เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวมาเลเซีย (The Visit of Ministry of Malaysian Higher Education Delegation) พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.