หน้าแรก
โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.

โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณปวรัตน์ รอไกรเพชร ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัดฝาง ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน โดยการจัดมุมสีเขียวในห้องสมุดของโรงเรียน รวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ 3Rs และกิจกรรมผังเมืองแสนรัก โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตอบคำถาม พร้อมแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดฝางเป็นอย่างดี