หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC, การค้นหา E-Project และ E-Thesis, UC, TDC, ฐานข้อมูล Emerald, ScienceDirect และ Springer Link วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC, การค้นหา E-Project และ E-Thesis, UC, TDC, ฐานข้อมูล Emerald, ScienceDirect และ Springer Link วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล อาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC, การค้นหา E-Project และ E-Thesis, UC, TDC, ฐานข้อมูล Emerald, ScienceDirect และ Springer Link โดย คุณญาดา บัวสีกา วิทยากร และคุณนวรัตน์ โพธิ์เขียว บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
พร้อมเยี่ยมชมมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี