หน้าแรก
ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ณ สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ณ สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และคุณธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ ประธานคณะทำงานฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ การบริการ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ