หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC, Scopus และ Emerald ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC, Scopus และ Emerald ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

อาจารย์ปุณธร ก้านแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC, Scopus และ Emerald โดย คุณวิชยา วรรณสิทธิ์ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ วิทยากร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
พร้อมเยี่ยมชมมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง และหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี