หน้าแรก
คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.เชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ และการบริการ รวมไปถึงหารือแนวทางด้านการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในอนาคต