หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง ฐานข้อมูล Scopus, MyLOFT Application และ EndNote X9 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง ฐานข้อมูล Scopus, MyLOFT Application และ EndNote X9 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

อาจารย์ ดร. รัฐกรณ์ จำนงค์ผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าอบรม เรื่อง ฐานข้อมูล Scopus, MyLOFT Application และ EndNote X9 โดย คุณนภัสสร สุขศิริสันต์ และคุณณัฏฐนันท์ บัวเอี่ยม บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ วิทยากร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
พร้อมเยี่ยมชมมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี