หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรมเรื่อง การค้นหา E-Project, ฐานข้อมูล IEEE, ScienceDirect และ MyLOFT Application ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรมเรื่อง การค้นหา E-Project, ฐานข้อมูล IEEE, ScienceDirect และ MyLOFT Application ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าอบรม เรื่อง การค้นหา E-Project, ฐานข้อมูล IEEE, ScienceDirect และ MyLOFT Application โดย คุณนวรัตน์ โพธิ์เขียว บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ วิทยากร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.