หน้าแรก
กิจกรรมบำรุงปรุงดินให้ต้นไม้ ครั้งที่ 3 ณ ระเบียงชั้น 8 และชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น.

กิจกรรมบำรุงปรุงดินให้ต้นไม้ ครั้งที่ 3 ณ ระเบียงชั้น 8 และชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงปรุงดินให้ต้นไม้ ครั้งที่ 3 ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากรได้ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เปลี่ยนกระถาง ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน และปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ระเบียงชั้น 8 และชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น.