หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน EdPEx เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน EdPEx เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2565 พร้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence Internal quality assessment : EdPEx) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกฤชฐา จีระวงศ์พานิช จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ และคุณภาศกร พันธุ์รอด จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการและเลขานุการ
ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายใน และมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้ให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่อไป