หน้าแรก
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างเหมาดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,126,931.04 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)

รายละเอียดเพิ่มเติม