หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 21-40 of 233 items.
#ชื่อข่าว
 
21ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวอินเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
22คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ และศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
23คณะเยี่ยมชมชาวมาเลเซีย (The Visit of Ministry of Malaysian Higher Education Delegation) เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.
24สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบมรมเรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
25สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
26รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะและของเสีย ณ โรงอาหารกลาง อาคาร 40 ปี มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
27สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาไทย) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Online วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.
28สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาอังกฤษ) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-10.00 น.
29คณะเยี่ยมชม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
30คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30-16.00 น.
31คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการควบคุมภายใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
32 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดน่ารู้ ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
33คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
34คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566
35ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
36โครงการทำบุญครบรอบ 22 ปี อาคารสิรินธร ณ อาคารสิรินธร ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-13.00 น.
37สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30-09.00 น
38คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
39การบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม Aachen ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
40โครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมอุตตมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.