หน้าแรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร เผยแพร่การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร เผยแพร่การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

image

       วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ได้เป็นวิทยากรเผยแพร่การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) แก่ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom

 

 

       โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร เล่าถึงประสบการณ์นำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในสำนักหอสมุดกลาง จึงทำให้เห็นจุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนอธิบายรายละเอียดของหมวดต่าง ๆ ทั้ง 6 หมวด ได้แก่ หมวด 1) การนำองค์กร หมวด 2) กลยุทธ์ หมวด 3) ลูกค้า หมวด 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5) บุคลากร หมวด 6) การปฏิบัติการ ซึ่งเชื่อมโยงกับ หมวด 7) ผลลัพธ์นั่นเอง ทั้งนี้การบรรยายในวันนี้เพื่อให้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได้รับรู้ และทำความเข้าใจ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการนำมาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้เป็นเลิศนั่นเอง

 

 

smileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightened

ข่าวอื่นๆ