หน้าแรก
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

image

     

     วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ นำทีมบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง"การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร" วิทยากรโดย คุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง และคุณวรพจน์ ช่างหล่อ จากบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom

     หลังจากผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เป็นการฟังบรรยายหัวข้อ ปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงาน และ “7ส. พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดย อาจารย์พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง จากนั้นช่วงบ่าย พบกับ คุณวรพจน์ ช่างหล่อ บรรยายหัวข้อ "แกนนำ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร" และ "Carbon Footprint ในองค์กร"

    โดยการเข้าร่วมโครงการในวันนี้ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับทัศนคติบุคลากรให้มีมุมมองที่ดีต่อการประหยัดพลังงานซึ่งสัมพันธ์กับเกณฑ์การดำเนินการ Green Library และ Green Office นั่นเอง

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

ข่าวอื่นๆ