หน้าแรก
บุคลากรเข้าร่วมอบรมเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Advance

บุคลากรเข้าร่วมอบรมเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Advance

image

     

     วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมอบรมเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Advance ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart People ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายกิตติศักดิ์ วงษ์เพ็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นวิทยากร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

     เริ่มต้นกิจกรรมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดงาน จากนั้นวิทยากรเริ่มแนะนำฟังก์ชันต่าง ๆ โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อต่อยอดนโยบายการจัดเก็บข้อมูลสำนักฯ แบบ Data Center นั่นเอง

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

ข่าวอื่นๆ