หน้าแรก
“สำนักหอสมุดกลาง มจพ.” ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

“สำนักหอสมุดกลาง มจพ.” ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

image

 

          วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ นำทีมบุคลากรร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Meet และชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี - ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. วิทยากรโดย...คุณฉลอง บ่มทองหลาง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

          ช่วงเช้าเป็นการบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การป้องกันอัคคีภัยและสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของไฟ การดับเพลิง อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

          ช่วงบ่ายมีการอบรมภาคปฏิบัติให้ตัวแทนบุคลากรแสดงบทบาทสมมุติและฝึกปฏิบัติด้วยการจำลองสถานการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงการเพิ่มทักษะความรู้แก่บุคลากรให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อประสบเหตุอัคคีภัย รู้จักการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ทั้งนี้การอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟจะช่วยสร้างความตื่นตัว และเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้น

 

 

 

 

winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink

ข่าวอื่นๆ