หน้าแรก
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กับบทบาทเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กับบทบาทเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

image

     6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ได้รับเกียรติจากสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting

 

   

 

 

   โดยทางสภาคณาจารย์ฯ ได้เล็งเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องการให้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจ รู้เท่าทันเหตุการณ์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล หรือที่หลายคนเรียกว่า Data Transformation นั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองจนนำไปสู่การพัฒนางานต่าง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลได้ในอนาคต

     ปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้นำองค์กรที่ต้องเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือให้เท่าทันสถานการณ์ สำหรับผู้นำมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน เริ่มมีการวางนโยบาย ตลอดจนแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ปรับตัวต่อสถานการณ์เหล่านี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ จะเห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้ว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Digital Learning และ Online Learning เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และบุคลากรทำงานร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์ นอกจากนี้ผู้อำนวยการยังได้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่สังคมดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการห้องสมุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Google Education Software ได้อย่างคล่องแคล่ว ระบบป้องกันการนำทรัพยากรไม่ผ่านการยืมออกจากห้องสมุด โดยใช้ RFID ตลอดจนระบบที่กำลังพัฒนาอย่างระบบการนำทางไปสู่ชั้นหนังสือ (Smart Shelf Navigator) เป็นต้น

  

 

     ดังนั้น หลักการสำคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง คือ องค์กรต้องการวิธีการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการทำงานของสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายส่วนที่จะทำให้องค์กรเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้ คือ การเปลี่ยนแปลงจะครอบคลุมตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร บุคลากร กระบวนการเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบการดำเนินงาน ทั้งนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ทั้งบุคลากร และนักศึกษาที่กำลังศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมีคุณค่าอย่างมากมายไม่รู้จบนั่นเอง..

 

  

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

ข่าวอื่นๆ