หน้าแรก
บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ขั้นสูง

บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ขั้นสูง

image

     วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมอบรม“การใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart People ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย นางสาวนภัสสร สุขศิริสันต์ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

     ทั้งนี้โปรแกรม Power BI เป็นเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี และมีการแสดงผลในรูปแบบ Dashboard ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับการจัดเก็บข้อมูลของสำนักฯ แบบ Data Center ดังนโยบายที่รับมาจากผู้บริหาร ซึ่งในวันนี้ได้มีการทบทวนความรู้จากการอบรมครั้งก่อน และยกระดับความรู้ในระดับสูงขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลที่รับผิดชอบด้วย

  

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 

 

ข่าวอื่นๆ