หน้าแรก
รศ.ดร.พยุง มีสัจ และ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร และตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

รศ.ดร.พยุง มีสัจ และ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร และตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

image

    รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ณ บริเวณชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง ในโอกาสที่สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

     เวลาประมาณ 14.20 น. – 15.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมบริเวณ Smart space ชั้น 7 และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางกล่าวต้อนรับ จากนั้นฟังบรรยายเกี่ยวกับบริการของสำนักหอสมุดกลาง โดยนางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่ห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ :To Be Smart Digital Library”  โดยนายจีระพล คุ่มเคี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

     เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) รับฟังบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแด่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และผู้บรรยายทั้ง 2 คน ตามลำดับ


 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

ข่าวอื่นๆ