หน้าแรก
รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารประชุมกิจกรรมโครงการผู้บริหารสัญจรอีกครั้งกับคณะบริหารธุรกิจ

รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารประชุมกิจกรรมโครงการผู้บริหารสัญจรอีกครั้งกับคณะบริหารธุรกิจ

image

     วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และทีมคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม “โครงการผู้บริหารสัญจร” กับคณะบริหารธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

 

 

     ช่วงต้นได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดกลางในโอกาสที่คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี'64 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล คณบดีพร้อมทั้งคณะกรรมการประจำส่วนงานของคณะบริหารธุรกิจ รับฟังการบรรยายส่วนการนำองค์กรจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ต่อมาเป็นการบรรยายถึงการให้บริการและการสืบค้นของสำนักฯ โดยนางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ หลังจากนั้นมีช่วงรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจำส่วนงานด้วย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนา/ ปรับปรุงให้การบริการครอบคลุมความต้องการของผู้รับบริการจากสำนักหอสมุดกลางให้ได้มากที่สุด

 

     ช่วงสุดท้ายรองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง จึงกล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล คณบดี ตลอดจนคณะกรรมการประจำส่วนงานที่ให้เกียรติสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมด้วย และรับฟังการบรรยายเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรหรือนักศึกษาต่อไปได้

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

ข่าวอื่นๆ