หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 101-120 of 137 items.
#ชื่อข่าว
 
101ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
102ราคากลาง TOR ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ
103แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ
104ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน
105ร่างขอบเขตงานและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์
106จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
107จัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
108สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น 2-9)
109การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 50 รายการ
110จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด e-Book World Scientific eBook Online
111การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 46 รายการ
112การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 48 รายการ
113การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 69 รายการ
114การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 57 รายการ
115บทความวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online
116การจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
117การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 84 รายการ
118การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 54 รายการ
119การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 53 รายการ
120การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 71 รายการ