หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 141-160 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
141ทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1
142ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวอินเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
143ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น และ ระดับชมเชย
144ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Library ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวล
145ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IQNewsClip ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30-15.30 น.
146ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ASCE, ASME และ ASTMณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
147ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.
148ตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “International Day 2022”
149ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน
150จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 54 รายการ
151จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย
152จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
153จัดซื้อหนังสือต่างประเทศ
154จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด e-Book World Scientific eBook Online
155จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
156จัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องชั้น ๖ จำนวน ๕ ห้อง
157จัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
158จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
159จัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
160จัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect eBook