หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 21-40 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
21อบรม เรื่อง การค้นหา E-Project, ฐานข้อมูล Access Engineering, ASCE, ScienceDirect, Scopus และ MyLOFT Application ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00
22สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การค้นหา E-Project, ฐานข้อมูล Access Engineering, ASCE, ScienceDirect, Scopus และ MyLOFT Application ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00
23คณะเยี่ยมชมชาวโปแลนด์ เข้าเยี่ยมชนสำนักหอสมุดกลาง และหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น.
24สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC, การค้นหา E-Project และ E-Thesis, UC, TDC, ฐานข้อมูล Emerald, ScienceDirect และ Springer Link วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
25สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC, การค้นหา E-Project และ E-Thesis, UC, TDC, ฐานข้อมูล Emerald, ScienceDirect และ Springer Link วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
26โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
27ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวอินเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
28คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ และศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
29คณะเยี่ยมชมชาวมาเลเซีย (The Visit of Ministry of Malaysian Higher Education Delegation) เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.
30สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบมรมเรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
31สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
32รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะและของเสีย ณ โรงอาหารกลาง อาคาร 40 ปี มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
33สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาไทย) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Online วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.20-15.40 น.
34สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง การใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง (ภาคภาษาอังกฤษ) ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-10.00 น.
35คณะเยี่ยมชม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
36คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30-16.00 น.
37คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการควบคุมภายใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
38 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดน่ารู้ ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
39คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
40คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566