หน้าแรก
คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2565 (Knowledge Sharing Day 2022)

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2565 (Knowledge Sharing Day 2022)

image

 

   วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 14.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2565 (Knowledge Sharing Day 2022) ซึ่งมีบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ตลอดจนตัวแทนจากเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วย ได้แก่ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

 

 

  เริ่มด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษกล่าวเปิดงาน แล้วจึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ทำงาน โดยนางสาวณัฐนพิน ฉุนพ่วง ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายบริการสารสนเทศ

 

   จากนั้นได้มีการนำเสนอองค์ความรู้บทเรียนประเด็นเดียว (OPL) จากตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกระดับฝ่าย จำนวน ฝ่ายละ 2 คน ดังนี้

1. เรื่อง การสร้างตารางนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Calendar โดย นางสาวดุษฎี ไชยชนะ สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ

2. เรื่อง ผลงานการรดน้ำต้นไม้ผ่านแอป eWeLink โดย นายสรณ์พงษ์ ยานสาลี สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ

3. เรื่อง SMART Approval โดย นางสาวกนกพรรณ ทองรัศมี สังกัด ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

4. เรื่อง การกำหนดเวลาส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Mail (G-mail) โดย นางสาวปัทมาศ วิชัยศิริมงคล สังกัด ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

5. เรื่อง Google Photo for Individual Analysis โดย นายคุณากร สุทธิกุล สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

6. เรื่อง การแจ้งขอความช่วยเหลือหรือความต้องการผ่าน QR CODE โดย นางสาวแสงเดือน บำรุงภูมิ สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

7. เรื่อง การบันทึกงานนำเสนอ ด้วย Canva โดย นางสาววิชยา วรรณสิทธิ์ สังกัด ฝ่ายบริการสารสนเทศ

8. เรื่อง การสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ง่าย ๆ ด้วยเว็บ wisestamp โดย นายพิเชษฐ รัชวงษ์ สังกัด ฝ่ายบริการสารสนเทศ

          ซึ่งเมื่อตัวแทนนำเสนอองค์ความรู้บทเรียนประเด็นเดียว (OPL) ในแต่ละเรื่องจบได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมรับฟังแต่ละคนซักถามประเด็นในองค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ อีกด้วย หลังจากรับฟังการนำเสนอครบทั้ง 8 เรื่อง คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ได้เปิดโหวตคะแนนเพื่อหาตัวแทนร่วมส่งผลงานของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน "พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์"

 

 

 

 

 

 

 

 

  ต่อมาคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ได้ประกาศผลผู้ได้รับผลโหวต 2 อันดับ แรก และเป็นตัวแทนส่งผลงาน ได้แก่

          อันดับที่ 1 เรื่อง SMART Approval โดย นางสาวกนกพรรณ ทองรัศมี สังกัด ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นตัวแทนส่งผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO

          อันดับที่ 2 เรื่อง Google Photo for Individual Analysis โดย นายคุณากร สุทธิกุล สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นตัวแทนส่งผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster

 

   ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลแด่ผู้ร่วมนำเสนอองค์ความรู้บทเรียนประเด็นเดียว (OPL) และถ่ายภาพร่วมกัน สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้ไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียว

 

 

enlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmiley

 

ข่าวอื่นๆ