หน้าแรก
บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

image

       

          วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมอบรม“การใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart People ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย นางสาวนภัสสร สุขศิริสันต์ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

          ทั้งนี้โปรแกรม Power BI เป็นเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี และมีการแสดงผลในรูปแบบ Dashboard ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับการจัดเก็บข้อมูลของสำนักฯ แบบ Data Center ดังนโยบายที่รับมาจากผู้บริหาร ดังนั้นบุคลากรสำนักฯ จึงให้ความสนใจในการฝึกปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นทีเดียว

ข่าวอื่นๆ