หน้าแรก
รศ.ดร.พยุง มีสัจ นำทีมคณะกรรมการโครงการผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 15

รศ.ดร.พยุง มีสัจ นำทีมคณะกรรมการโครงการผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 15

image

        วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 13.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ นำทีมคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมโครงการผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 15 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet กับคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีเป็นเกียรติกล่าวเปิดประชุมและต้อนรับคณะจากสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งการร่วมประชุมวันนี้เพื่อเผยแพร่แนวทางการนำองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx เกณฑ์การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  เกณฑ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ตลอดจนเผยแพร่การบริการ และรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ นอกจากนี้ยังมีช่วงรับเสนอข้อคิดเห็นสำหรับนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการของสำนักฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

ข่าวอื่นๆ