หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 81-100 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
81ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 64 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-11.30 น.
82ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “ทำบุญครบรอบ 33 + 13 ปี การก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ” วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
83อบรม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสำนักหอสมุดกลาง ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และในรูปแบบ Online เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
84คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565
85โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
86คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-15.45 น.
87คณะดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.
88โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. และในรูปแบบ Online พุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
89คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลกับทางสภาวิศวกร ผ่านการ Live ณ สำนักหอสมุดกลาง วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
90ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น และ ระดับชมเชย
91ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรม “บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้”วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
92ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจพ. เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท
93คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-09.00 น.
94คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี
95พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักหอสมุดกลาง กับ ARSA Productions วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.
96ขอชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม "ดูหนัง ฟังเพลง แล้วเก่งภาษา EP.3" FREE! ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7
97รศ. ดร.พยุง มีสัจ และ ผศ. ดร.วาทินี นุ้ยเพียร ด้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาระบบการทำงานตามมาตรฐาน Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
98ตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “International Day 2022”
99Open House #libkmutnb เปิดให้เข้าฟรี!! 4-5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
100การประชุมขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำ EdPEx 2022 ในรูปแบบ Online ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.